ULVAC TM-2

Mẫu máyKích thước ốngLoại bơm sử dụngKhối lượng(kg)Chất liệu
TMX-1G1 1/2PVD-180(B)

PVD-360(B)

VD151

VD201

1.1Trap : Mild steel (SPCC)

Filter : Glass wool

TM201VF40/G 1・1/2VD301

VD401

8.5
TM401VF40/G 1・1/2VD301

VD401

VD601

VD901

10
TM-2

(standard, F)

VG50/G2, VG50

(cho PKS-016)

VF40/G2, VG50

(choVD601/VD901)

PKS-016

VD601

VD901

5.7(6.2) *4
TM-3

(standard, F)

VG80/G3, VG80

(loại PKS-030)

VF50G3, VG80

(loại  VS1501)

PKS-030

VS1501

10(11.5)
TM-4

(standard, F)

VG100/G4, VG100

8for PKS-070)

VF50/G4, VG100

(for VS2401)

PKS-070

VS2401

23.5(25)
TM-4SVG100/VG100

(loại PKS-070)

VF50/VG100

(loại VS2401)

PKS-070

VS2401

59

0969.65.38.61