ULVAC TM-2

Mẫu máy Kích thước ống Loại bơm sử dụng Khối lượng(kg) Chất liệu
TMX-1 G1 1/2 PVD-180(B)

PVD-360(B)

VD151

VD201

1.1 Trap : Mild steel (SPCC)
Filter : Glass wool
TM201 VF40/G 1・1/2 VD301
VD401
8.5
TM401 VF40/G 1・1/2 VD301
VD401
VD601
VD901
10
TM-2
(standard, F)
VG50/G2, VG50
(cho PKS-016)
VF40/G2, VG50
(choVD601/VD901)
PKS-016
VD601
VD901
5.7(6.2) *4
TM-3
(standard, F)
 
VG80/G3, VG80
(loại PKS-030)
VF50\G3, VG80
(loại  VS1501)
PKS-030
VS1501
10(11.5)
TM-4
(standard, F)
VG100/G4, VG100
8for PKS-070)
VF50/G4, VG100
(for VS2401)
PKS-070
VS2401
23.5(25)
TM-4S VG100/VG100
(loại PKS-070)
VF50/VG100
(loại VS2401)
PKS-070
VS2401
59

0932.95.15.81