ULVAC TM401

Mẫu mãy Kích thước ống Loại bơm sử dụng Khối lượng(kg) Chất liệu
TMX-1 G1 1/2 PVD-180(B)

PVD-360(B)

VD151

VD201

1.1 Trap : Mild steel (SPCC)
Filter : Glass wool
TM201 VF40/G 1・1/2 VD301
VD401
8.5
TM401 VF40/G 1・1/2 VD301
VD401
VD601
VD901
10

0932.95.15.81