ULVAC TM401

Mẫu mãy Kích thước ống Loại bơm sử dụng Khối lượng(kg) Chất liệu
TMX-1 G1 1/2 PVD-180(B)

PVD-360(B)

VD151

VD201

1.1 Trap : Mild steel (SPCC)

Filter : Glass wool

TM201 VF40/G 1・1/2 VD301

VD401

8.5
TM401 VF40/G 1・1/2 VD301

VD401

VD601

VD901

10

0969.65.38.61